Wydarzenia
 
Kurs e-learningowy „Wywiad i kontrwywiad gospodarczy – alfabet współczesnego przedsiębiorcy”

W lutym 2020 r. Fundacja VIS MAGNA we współpracy z Wyższą Szkołą Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim przystąpiła do realizacji projekty, którego celem było przeprowadzenie specjalistycznych zajęć w ramach produkcji materiałów do kursu e-learningowego w języku polskim i angielskim, pod tytułem: „Wywiad i kontrwywiad gospodarczy – alfabet współczesnego przedsiębiorcy”

Eksperci Fundacji, na podstawie szczegółowego programu kursu, przygotowali materiały, a następnie wzięli udział w nagraniu w/w materiałów, w formie zapisów audiowizualnych. Na nagrania te złożyły się zapisy poszczególnych modułów kursu, dokonane w studiu nagraniowym Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości (WSBiP) w Ostrowcu Św.

Opracowanie merytoryczne i metodyczne kursu „Wywiad i kontrwywiad gospodarczy – alfabet nowoczesnego przedsiębiorcy” objęło następujące moduły tematyczne:

  1. Współczesne zagrożenia biznesu;
  2. Teoria wywiadu i kontrwywiadu biznesowego. Aspekty prawne;
  3. Informacje prawnie chronione w jednostce organizacyjnej;
  4. Metody i techniki pozyskiwania informacji w wywiadzie. Źródła informacji i outsourcing wywiadowczy;
  5. Przetwarzanie i analiza informacji wywiadowczych;
  6. Ochrona danych osobowych w jednostce organizacyjnej. Rola i zadania ABI;
  7. Cyberprzestępczość i szpiegostwo przemysłowe;
  8. Kontrwywiad gospodarczy;
  9. Polityka bezpieczeństwa w jednostce organizacyjnej. Organizacja struktur wywiadu i kontrwywiadu gospodarczego;
  10. Środki techniczne w wywiadzie i kontrwywiadzie.

Kurs jest adresowany do osób odpowiedzialnych za politykę bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie (instytucji), pracowników pionów ochrony, osób odpowiedzialnych za identyfikację i rozpoznanie konkurentów, politykę marketingową, relacje z klientem i partnerem. Kurs powinien zainteresować również pracowników administracji państwowej i samorządowej zatrudnionych w pionach bezpieczeństwa, a także osoby poszukające zatrudnienia na wymienionych stanowiskach.

Przedstawione wyżej przedsięwzięcie szkoleniowe wpisuje się całkowicie w statutową działalność Fundacji  i zrealizowane zostało w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.3 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, organizowanego przez Wyższą Szkołę Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św., polegającego na przeprowadzeniu specjalistycznych zajęć w ramach Produkcji materiałów do 6 kursów e-learningowych w języku polskim i angielskim w projekcie „MOOC w WSBiP”.