Działalność

W ramach statutowej działalności Fundacja VIS MAGNA realizuje następujące projekty:

 

CENTRUM INFORMACYJNE

Realizując cel edukacyjny Fundacja VIS MAGNA prowadzi serwis informacyjny pod nazwą „Centrum Informacyjne Wywiadu Gospodarczego”, przeznaczony dla szerokiego grona odbiorców, nie tylko wywodzących się ze środowisk zajmujących się zawodowo tą dziedziną.

Rzetelnie informując o wywiadzie gospodarczym chcemy przybliżyć to jakże ważne narzędzie zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie, a jednocześnie systematycznie rozprawiać się z wieloma mitami, które wokół niego narosły i utrudniają implementację programów wywiadowczych.

Naszym celem, który chcemy osiągnąć w ramach realizacji niniejszego programu, jest ukazanie różnym środowiskom prawdziwego „oblicza” wywiadu gospodarczego i jego wartości dla biznesu.

Uważamy, że Centrum Informacyjne, którego podbudowa została wdrożona, powinno mieć naturę rozwojową i nie stanowić zamkniętego zbioru. Dlatego też w kreowaniu treści i zasobów informacyjnych Centrum oczekujemy na wsparcie ze strony grona specjalistów wywiadu gospodarczego, którzy zechcą udostępnić swoją wiedzę i doświadczenie szerszemu gronu, dla dobra rozwoju wywiadu gospodarczego w naszym kraju.

Zapraszamy na stronę naszego CENTRUM


 
EDUKACJA NA RZECZ WYWIADU GOSPODARCZEGO

Realizując założone cele, a mianowicie:

  • wspieranie badań i studiów nad formami prowadzenia wywiadu gospodarczego;
  • wspieranie procesu kształcenia specjalistów wywiadu gospodarczego

w 2015 roku Fundacja rozpoczęła realizację długofalowego projektu pod nazwą „Edukacja na rzecz Wywiadu Gospodarczego”.

Celem projektu jest przybliżenie szerszemu kręgowi specjalistów wywiadu inicjatyw, programów kształcenia oraz szkoleń realizowanych w Polsce przez uczelnie wyższe, instytucje i organizacje, które kształcą specjalistów wywiadu gospodarczego bądź poprzez podejmowanie innych działań popularyzują ideę wywiadu gospodarczego. Za zgodą zainteresowanych podmiotów, zamierzamy przeprowadzić na stronie Fundacji promocję tych instytucji i organizacji, prezentując ich działalność i dorobek w dziedzinie wywiadu gospodarczego.

W ramach projektu założono wsparcie merytoryczne, programowe i kadrowe realizowanych przedsięwzięć edukacyjnych, realizację wspólnych przedsięwzięć oraz rozwijanie nowych inicjatyw służących promocji i rozwojowi wywiadu gospodarczego w Polsce.


 
WYWIAD GOSPODARCZY W SŁUŻBIE BIZNESU

Celem realizowanego projektu jest określenie rzeczywistych potrzeb polskich przedsiębiorstw w dziedzinie wywiadu gospodarczego, w obszarze operacyjnym i strategicznym.

Projekt stanowi istotny element w opracowaniu podstaw działalności Wywiadu Gospodarczego w naszym kraju, jak też ewentualnych programów szkolenia i doskonalenia specjalistów.


 
SZKOLENIA

Fundacja VIS MAGNA pragnąc przybliżyć szerokiemu gronu polskiego biznesu ideę wywiadu gospodarczego, jako istotnego narzędzia w planowaniu strategicznym w biznesie, zaprasza wszystkie środowiska biznesowe oraz organizacje skupiające polskich przedsiębiorców do skorzystania z oferty wykładów i prelekcji, które – zgodnie z ideą Fundacji – prowadzimy non-profit.

W przyszłości Fundacja zamierza także organizować cykliczne szkolenia i warsztaty dla specjalistów wywiadu gospodarczego. Szczegóły na ten temat będą anonsowane ze stosownym wyprzedzeniem.SYMPOZJA

Fundacja VIS MAGNA, zgodnie ze swoimi celami, zamierza propagować ideę wywiadu gospodarczego m.in. poprzez organizację sympozjów. Uważamy, że będą one stanowiły miejsce prezentacji prac nad kształtem wywiadu gospodarczego, oceny przyjętych założeń oraz dyskusji, która pozwoli wyłonić najlepsze rozwiązania w tym zakresie.

Chcemy też, by te przedsięwzięcia stały się forum wymiany doświadczeń dla specjalistów wywiadu gospodarczego oraz elementem integracji środowiska.

O terminie organizacji najbliższego sympozjum oraz jego agendzie poinformujemy w najbliższym czasie.