Nasza misja

Szanowni Państwo,

Jesteśmy grupą entuzjastów, a nawet – nie waham się użyć tego sformułowania -  patriotów wywiadu gospodarczego, która dostrzega  jego dynamiczny rozwój jako ważnego narzędzia zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem i jest przekonana o potrzebie popularyzacji tego swoistego fenomenu czasu globalizacji. Oceniamy, iż powołanie Fundacji na Rzecz Rozwoju Wywiadu Gospodarczego VIS MAGNA, podmiotu działającego na zasadach non-profit,  będzie właściwym krokiem dla realizacji tego zamiaru.

Wywiadowi gospodarczemu należy nadać właściwą rangę, zwłaszcza w polskich warunkach, gdzie jest on źle definiowany, niewłaściwie klasyfikowany, a ponadto – z racji naszych specyficznych uwarunkowań – wciąż nazbyt często kojarzony ze szpiegostwem gospodarczym. Nawet w nader skromnej literaturze polskiej, dość powszechną manierą jest rozpoczynanie rozważań o wywiadzie gospodarczym od prezentacji wielowiekowej historii szpiegostwa. Czytelnik łatwo zostaje wprowadzany w błąd, a legalnie uprawiany wywiad gospodarczy obciążony balastem podejrzeń, insynuacji i niedomówień, a w konsekwencji spychany w szarą strefę.

W pełni podpisujemy się pod tezą sformułowaną przez amerykańskiego specjalistę w tej dziedzinie Larrego Kahanera, iż wkroczyliśmy w wiek wywiadu, a więc w erę zapotrzebowania na informację wywiadowczą, informację wysoce przetworzoną i wiarygodną, bezpośrednio przekładającą się na konkretne działania biznesowe.

Podkreślamy z całą mocą: nieporozumieniem jest redukowanie wywiadu gospodarczego do niezbyt skomplikowanych raportów o konkurencie, ustaleń siedziby i adresów spółek, praw właścicielskich, wyciągów z KRS czy działań windykacyjnych. Takiego wywiadu nie zamierzamy promować.

Utożsamiamy się z wywiadem gospodarczym postrzeganym w dwóch wymiarach. W pierwszym, wywiad gospodarczy to kategoria politologiczna związana ze współczesnym bezpieczeństwem, zwłaszcza bezpieczeństwem działalności gospodarczej. Jego dynamiczny rozwój jest wynikiem polityczno-ekonomicznych skutków globalizacji, zmieniającej się roli państwa, redefinicji pojęcia bezpieczeństwa i dostrzegalnego trendu prywatyzacji w obszarze bezpieczeństwa. Drugi wymiar wywiadu gospodarczego to jego zastosowanie praktyczne jako narzędzia wspierania decyzji w przedsiębiorstwie.

Rewolucja informacyjna i rozwój nowoczesnych technologii spowodowały łatwy dostęp do informacji, wręcz swoisty ich zalew. Wywiad gospodarczy w przedsiębiorstwie jest nie tyle rezultatem niedostatku informacji, co raczej nadmiernej jej podaży. W wielkich przedsiębiorstwach, zwłaszcza w międzynarodowych korporacjach, traktuje się go jako instrument, za pomocą którego w sposób planowy oraz systemowy dokonuje się weryfikacji, analizy i interpretacji informacji. Wywiad strategiczny prognozuje rozwój określonego sektora, prawdopodobne działania konkurencji, antycypuje przyszłe trendy biznesowe.

Zasadniczym celem naszej inicjatywy i aktywności Fundacji VIS MAGNA jest wypełnienie wciąż dostrzeganej luki w wiedzy i wyobrażeniach o wywiadzie gospodarczym. Chcemy zrealizować kilka zadań. Przede wszystkim pragniemy spełniać rolę edukacyjną, a mianowicie prezentować istotę, cele oraz założenia wywiadu gospodarczego, którego obszarem działania jest przedsiębiorstwo. Będziemy prezentować najlepsze praktyki w zakresie wdrażania programów wywiadu gospodarczego. Pragniemy pokazywać i teoretyczne uzasadniać różnicę pomiędzy wywiadem gospodarczym a szpiegostwem przemysłowym. Będziemy wspierać wszelkie inne wysiłki edukacyjne w tym obszarze.

Po drugie, chcemy spełniać funkcję doradczą, rozumiejąc ją przede wszystkim jako służenie pomocą przedsiębiorstwom w implementacji wywiadu gospodarczego. Mamy jednak również ambicję przekształcać się stopniowo w ośrodek ekspercki, który dokonywać będzie ocen i analiz w zakresie szeroko pojmowanego bezpieczeństwa działalności gospodarczej, będzie wskazywać przyszłe trendy w zmaganiach konkurencyjnych przedsiębiorstw.

Po trzecie,  chcemy spełniać funkcję integracyjną, a więc podjąć wysiłek skupienia wokół zadań popularyzatorskich  Fundacji VIS MAGNA wszystkie organizacje i podmioty wywiadu gospodarczego oraz jego ekspertów i specjalistów, którzy podzielają nasz sposób jego postrzegania, rozumienia i praktykowania. Zapraszamy do współpracy zwłaszcza tych, którzy - w dającej się przewidzieć przyszłości - widzą potrzebę scalenia rozproszonego środowiska  w jedną silną, reprezentatywną i merytoryczną organizację – Stowarzyszenie Profesjonalistów Wywiadu Gospodarczego.

Raz jeszcze gorąco zapraszam do współpracy, zgłaszania pomysłów i inicjatyw.

 

    Prezes Fundacji